ค่านิยมหลัก

"มีน้ำใจบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี"

ศสข.6(ขก.)

 สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)