ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ

เดือน
จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม 2561
0
พฤศจิกายน 2561
18,945
ธันวาคม 2561
25,240
มกราคม 2562
38,574
กุมภาพันธ์ 2562
45,460
มีนาคม 2562
20,674
เมษายน 2562
31,608
พฤษภาคม 2562
67,435
มิถุนายน 2562
30,875
กรกฎาคม 2562
24,531
สิงหาคม 2562
65,536
กันยายน 2562
24,776
รวมทั้งหมด
393654,219

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562