ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ

เดือน
จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม 2560
0
พฤศจิกายน 2560
98,914
ธันวาคม 2560
44,714
มกราคม 2561
14,250
กุมภาพันธ์ 2561
26,754
มีนาคม 2561
33,960
เมษายน 2561
11,520
พฤษภาคม 2561
47,680
มิถุนายน 2561
29,700
กรกฎาคม 2561
21,652
สิงหาคม 2561
53,110
กันยายน 2561
24,704
รวมทั้งหมด
406,958

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561