ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

vงานระบบเครือข่ายสารสนเทศ

vการบริหารจัดการเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

vการบริหารจัดการ การประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการควบคุมอุปกรณ์ MCU

vควบคุม กำกับ ดูแล งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

vงานติดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซ่อม ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)

vตรวจสอบ ดูแล ควบคุม ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงาน (Back Office)

vงานควบคุม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญาจ้าง

vงานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

vงานให้บริการ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อสารทุกระบบ

vจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ศสข. และดูแลเว็บไซต์จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

vงานสนับสนุนให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับส่วนราชการต่างๆ ในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

vให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

vงานศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง (Help Desk) ในข่ายรับผิดชอบ

vจัดทำฐานข้อมูล และทะเบียนคุมอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

vงานโสตทัศนูปกรณ์ และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

vงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นหัวหน้างานพัสดุ งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และงานวิทยุสื่อสาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิชาติ วิทยาศิลป์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


                             

                นายสิทธิภรณ์ บำรุงเพชร
                นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

    น.ส.เพ็ญประภา จันทะคุณ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย


 
สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)