ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)


<ตั้งแต่ พุทธศักรราช ๒๕๑๑ ถึง ปัจจุบัน >

ร.ต.อ. อุปถัมภ์ แสงทอง

  

ร.ต.อ. ประเวศ มหาสุคนธ์

  

ร.ต.อ. ประเวศ มหาสุคนธ์

  
ร.ต.อ.อุปถัมภ์ แสงทอง
พ.ศ.๒๕๑๑ - พ.ศ.๒๕๑๗
ร.ต.อ. ประเวศ มหาสุคนธ์
พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๑๙
นายสมศักดิ์ ปริปุณโน
พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๗

นายวาลัย แสงศิริ

  

นายพันธ์ ทาอินทร์

  

นายประเสริฐ สันติวรกุล

  
นายวาลัย แสงศิริ
พ.ศ.๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๓๑
นายพันธ์ ทาอินทร์
พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๒
นายประเสริฐ สันติวรกุล
พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๓

นายทวีป จันทนา

  

นายยรรยงค์ ธีระพัฒนานนท์

  

นายวิฑูรย์ พรหมประสิทธิ์

  
นายทวีป จันทนา
พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๔๑
นายยรรยงค์ ธีระพัฒนานนท์
พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๕๐
นายวิฑูรย์ พรหมประสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๑

นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์

  

นายวิฑูรย์ พรหมประสิทธิ์

  

นายสมชาย แก้วกระจาย

  
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๓
นายวิฑูรย์ พรหมประสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๕๕
นายสมชาย แก้วกระจาย
พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗

นายสันติชัย ชูโชค

  

นายสังวรณ์ คงเมือง

  

นายสิงหา บุตรศรีภูมิ

นายสันติชัย ชูโชค
พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙
นายสังวรณ์ คงเมือง
พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ
พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

 

 


สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)