งานบริหารทั่วไป

vงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานรวบรวมสถิติ
- งานบัญชีและงบประมาณ
- งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประสานราชการ และรายงาน
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

v ติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด

v งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานบริหารทั่วไป

นางสิริลักษณ์ แซ่เตียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
 
 นายสมศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.สกุลรัตน์ เนตรจันทร์
แม่บ้าน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)