การแบ่งงานภายใน
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร รับผิดชอบดังนี้
         - ระบบโทรศัพท์และโทรสาร
         - ระบบสื่อสารข้อมูล
         - ระบบสื่อสัญญาณ สื่อสารดาวเทียม และวงจรเช่า
         - ระบบวิทยุสื่อสาร
         - ระบบเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง
         - ระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
       2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดังนี้
         - บริการต่อโทรศัพท์
         - บริการรับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร
         - บริการรับ-ส่งข่าวสารทาง Email
         - ควบคุมการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
         - การควบคุมระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
         - จัดทำและควบคุมข้อมูลสารสนเทศ
         - กำกับดูแลงานธุรการ งานสารบาณ การเงิน และงานพัสดุ