การแบ่งงานภายใน
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร รับผิดชอบดังนี้
- ระบบโทรศัพท์และโทรสาร
         - ระบบสื่อสารข้อมูล
         - ระบบสื่อสัญญาณ สื่อสารดาวเทียม และวงจรเช่า
         - ระบบวิทยุสื่อสาร
         -ระบบเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง
         - ระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดังนี้
         - บริการต่อโทรศัพท์
         - บริการรับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร
         - บริการรับ-ส่งข่าวสารทาง Email
         - ควบคุมการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
         -การควบคุมระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
         - จัดทำและควบคุมข้อมูลสารสนเทศ
         - กำกับดูแลงานธุรการ งานสารบาณ การเงิน และงานพัสดุ

  คำสั่งแบ่งงาน ที่ 6/2559