"พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก ..."

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ(รายละเอียด คลิ๊ก )

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่ม ศสข.(ขอนแก่น)
(รายละเอียด คลิ๊ก )

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด คลิ๊ก )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียด คลิ๊ก )
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (รายละเอียด คลิ๊ก )
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียด คลิ๊ก )
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
(รายละเอียด คลิ๊ก)


 ภาพกิจกรรมของ ศสข.๖ (ขก.)
 bike อุ่นไอรัก
 ทำความดีตามรอยพ่อ
 ร่วมกันปลูกต้นไม้วันแม่
 ปรับปรุงที่ทำครัว
 สุขสันต์วันสงกรานต์ ๖๑
 กิจกรรม ๕ ส ปี ๒๕๖๑
 ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายนิรัญ แดนสุข (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสร็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่
๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปบำเพ็ญพระราชกุศลภวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(รายละเอียด คลิ๊ก)
นายภูมินทร์ สุนนท์ (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(รายละเอียด คลิ๊ก)
นายภูมินทร์ สุนนท์ (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร ณ วัดจันทรัตนาราม ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (รายละเอียด คลิ๊ก)
สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)