ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

vจัดเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงส์ทุกพระองค์

vจัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

v สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารในภารกิจการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ ที่ร้องขอ

v งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

vงานเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

v งานตรวจสอบ ดูแล การเชื่อมโยงใช้งานวงจรสื่อสัญญาณ (วงจรเช่า, คู่สายเช่า)

v งานควบคุมการเชื่อมโยงระบบวีดีทัศน์ทางไกล

v งานติดตั้ง ตรวจซ่อม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายการสื่อสารทุกระบบ

v งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมต่อ ANM (Access Network Management) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Net Screen)

vจัดทำ การบริหารจัดการระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบวิทยุสื่อสาร

v งานระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศ

v งานควบคุม ดูแล รายงานผลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารตามสัญญาณจ้าง

v งานติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมระบบบริหารจัดการเครือข่าย

v ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

v จัดทำข้อมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร

v งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

v ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา Jammer และ CPR

v งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายนิรัญ แดนสุข
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร


 
 
นายภูมินทร์ สุนนท์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายประกร เนมินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 
สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)