ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค

เดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
รวมทั้งหมด (บาท)
ตุลาคม 2561
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2561
41,587.33
711.55.60
418.80
0
42,717.68
ธันวาคม 2561
26,213.89
365.94
203.30
0
26,783.13
มกราคม 2562
20,596.10
406.60
203.30
0
21,206.00
กุมภาพันธ์ 2562
0
804.64
203.30
0
1,007.94
มีนาคม 2562
44,503.60
386.27
203.30
0
45,093.17
เมษายน 2562
0
365.94
203.30
0
569.24
พฤษภาคม 2562
55,663.32
325.28
203.30
734.00
56,925.90
มิถุนายน 2562
0
284.62
203.30
0
487.92
กรกฎาคม 2562
49,248.16
0
203.30
0
49,451.46
สิงหาคม 2562
24,670.41
0
203.30
0
24,873.71
กันยายน 2562
23,440.82
874.19
203.30
615.00
25,133.31
รวมทั้งหมด
285,923.63
4,525.03
2,242.40
1,349.00
294,040.06

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562