ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการรับ - ส่งข่าวผ่านเครื่องโทรสาร

เดือน
ข่าวรับ(ฉบับ)
ข่าวส่ง(ฉบับ)
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
ตุลาคม 2561
44
297
341
พฤศจิกายน 2561
61
392
453
ธันวาคม 2561
66
389
455
มกราคม 2562
40
280
320
กุมภาพันธ์ 2562
36
239
275
มีนาคม 2562
58
355
413
เมษายน 2562
53
361
414
พฤษภาคม 2562
50
270
320
มิถุนายน 2562
45
273
318
กรกฎาคม 2562
54
381
435
สิงหาคม 2562
65
422
487
กันยายน 2562
92
492
584
รวมทั้งหมด
664
4,151
4,815

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562