ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการรับ - ส่งข่าวผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เดือน
ข่าวรับ(ฉบับ)
ข่าวส่ง(ฉบับ)
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
ตุลาคม 2561
58
17
75
พฤศจิกายน 2561
49
15
64
ธันวาคม 2560
45
15
60
มกราคม 2562
38
14
52
กุมภาพันธ์ 2562
41
11
52
มีนาคม 2562
66
19
85
เมษายน 2562
56
12
68
พฤษภาคม 2562
56
11
67
มิถุนายน 2562
70
17
87
กรกฎาคม 2562
70
16
86
สิงหาคม 2562
90
13
103
กันยายน 2562
66
20
86
รวมทั้งหมด
705
180
885

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562