ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค

เดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
รวมทั้งหมด (บาท)
ตุลาคม 2560
22,376.42
556.40
203.30
0
23,136.12
พฤศจิกายน 2560
19,724.43
428.00
203.30
0
20,355.73
ธันวาคม 2560
20,418.53
449.40
203.30
0
21,071.23
มกราคม 2561
17,008.27
0
203.30
0
17,211.57
กุมภาพันธ์ 2561
16,073.44
630.23
206.35
0
16,910.02
มีนาคม 2561
21,698.38
365.94
203.30
0
22,267.62
เมษายน 2561
21,557.95
365.94
203.30
366.00
22,493.19
พฤษภาคม 2561
22,885.95
386.27
203.30
0
23,475.52
มิถุนายน 2561
21,870.90
345.61
206.35
0
22,422.86
กรกฎาคม 2561
23,259.07
365.94
203.30
0
23,828.31
สิงหาคม 2561
20,105.60
325.28
209.40
0
20,643.28
กันยายน 2561
21,253.04
345.61
203.30
401
22,202.95
รวมทั้งหมด
248,231.98
4,564.62
2,451.80
767.00
256,015.40

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561