ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการรับ - ส่งข่าวผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เดือน
ข่าวรับ(ฉบับ)
ข่าวส่ง(ฉบับ)
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
ตุลาคม 2560
58
14
72
พฤศจิกายน 2560
37
16
53
ธันวาคม 2560
69
18
87
มกราคม 2561
40
17
57
กุมภาพันธ์ 2561
52
16
68
มีนาคม 2561
63
18
81
เมษายน 2561
40
15
55
พฤษภาคม 2561
39
16
55
มิถุนายน 2561
57
17
74
กรกฎาคม 2561
51
15
66
สิงหาคม 2561
53
20
73
กันยายน 2561
43
21
64
รวมทั้งหมด
602
203
805

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561