ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

เดือน
จำนวน (บาท)
ตุลาคม 2561
0
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
638,000
พฤศจิกายน 2561
86,207.79
ธันวาคม 2561
109,033.13
มกราคม 2562
99,896
กุมภาพันธ์ 2562
80,797.94
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
300,000
มีนาคม 2562
113,235.17
เมษายน 2562
40,039.24
พฤษภาคม 2562
190,018.90
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
214,500
มิถุนายน 2562
69,863.72
กรกฎาคม 2562
140,290.46
สิงหาคม 2562
128,820.71
กันยายน 2562
94,046.31
รวมทั้งสิ้น
1,152,249.37

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562