ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

เดือน
จำนวน (บาท)
ตุลาคม 2560
0
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
400,000
พฤศจิกายน 2560
143,914
ธันวาคม 2560
84,940
มกราคม 2561
49,667
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
210,000
กุมภาพันธ์ 2561
56,885
มีนาคม 2561
65,127
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
300,000
เมษายน 2561
56,959
พฤษภาคม 2561
74,920
มิถุนายน 2561
71,596.45
กรกฎาคม 2561
67,223
สิงหาคม 2561
83,275
กันยายน 2561
95,492.61
รวมทั้งสิ้น
849,999.06

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561