ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) : Information Technology & Communication 6 Center | โทร. 0-4323-6606 | website : http://ict6.moi.go.th/